ROI là gì? Ý nghĩa của ROI trong doanh nghiệp nói chung và Marketing nói riêng

Table of Contents

ROI là gì?

Lợi tức đầu tư (ROI) là gì?
Lợi tức đầu tư (ROI) là một thước đo hiệu suất được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoặc lợi nhuận của một khoản đầu tư hoặc so sánh hiệu quả của một số khoản đầu tư khác nhau. ROI cố gắng đo lường trực tiếp số lợi nhuận trên một khoản đầu tư cụ thể, so với chi phí đầu tư.

Để tính toán ROI, lợi ích (hoặc lợi tức) của một khoản đầu tư được chia cho chi phí của khoản đầu tư. Kết quả được biểu thị dưới dạng phần trăm hoặc tỷ lệ.

CÁC CÁCH NÓI CHÍNH
Lợi tức đầu tư (ROI) là một thước đo khả năng sinh lời phổ biến được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một khoản đầu tư.
ROI được biểu thị bằng phần trăm và được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng (hoặc lỗ) của một khoản đầu tư cho chi phí hoặc chi phí ban đầu của nó.
ROI có thể được sử dụng để so sánh táo bạo và xếp hạng các khoản đầu tư vào các dự án hoặc tài sản khác nhau.
ROI không tính đến thời gian nắm giữ hoặc thời gian trôi qua, và do đó, nó có thể bỏ lỡ chi phí cơ hội của việc đầu tư vào nơi khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *