Chỉ số CAC là gì? Cách tính Cost Acquisition Customer trong thương mại điện tử

CAC là gì?

Cost Acquisition Customer là là tổng tất cả chi phí bạn đã bỏ ra để thuyết phục một khách hàng tiềm năng mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn trong khoảng thời gian xác định.

Cách tính chỉ số CAC

CAC được tính bằng cách lấy tổng chi phí đã bỏ ra để có được 1 các khách hàng mới (bao gồm chi phí Marketing và Sale) chia cho tổng số khách hàng mua sản phẩm trong một khoảng thời gian xác định.

Công thức tính CAC

CAC = (total cost of sales and marketing) / ( total customers acquired )

Trong đó:
+ Total cost of sales and marketing (TTC): Tổng tất cả chi phí bỏ ra cho bộ phần Marketing & Sale trong khoảng thời gian xác định A.
+  Total customers acquired (TCA): Tổng số khách hàng đã dùng sản phẩm trong khoảng thời gian xác định A.

Ví dụ: Nếu bạn bỏ ra chi phí là 300 triệu để có 100 khách hàng mới trong 1 năm, lúc này CAC sẽ là 300.000VND

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *